Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

sprawny
3162 9649
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasucznik sucznik

April 22 2018

sprawny
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianieobecnosc nieobecnosc

April 21 2018

sprawny

Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art Deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj

Andrzej Kotański, "Canto"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaciekp maciekp

April 20 2018

sprawny
0062 b7e7 500
Reposted fromMatalisman Matalisman

April 19 2018

sprawny
3401 a53a 500
Reposted fromregcord regcord viackisback ckisback

April 18 2018

sprawny
Reposted fromnaich naich
sprawny
3251 4f12
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapierniczek pierniczek

April 17 2018

sprawny
Reposted fromnaich naich viaFlau Flau

April 15 2018

sprawny
6171 61b5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
sprawny
Reposted frommachinae machinae viav2px v2px

April 14 2018

sprawny
6977 5af2 500
Reposted fromwentyl wentyl viaRedPenny RedPenny
sprawny
1533 aa47
Reposted fromhissyfit hissyfit viamakros makros

April 12 2018

sprawny
2073 6e6a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadesperateee desperateee

April 11 2018

sprawny
Reposted fromFlau Flau
sprawny
2043 8738 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

April 10 2018

sprawny
9757 7ecf 500
Reposted fromtichga tichga viareloveution reloveution

April 09 2018

sprawny
0262 66fa 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viamangoe mangoe
sprawny

April 08 2018

sprawny
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamajowka majowka
sprawny
8878 1da4
Reposted fromczinok czinok viapetro petro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl